Blog

Полезни съвети за потребителите на пелетни горелки

Настоящата рубрика е предназначена за всички ползватели на пелетни горелки GREEN FIRE. Тя може да бъде полезна и за специалистите, които извършват монтаж, пуск, настройка и сервиз на горелките. Във всички случаи, запознаването с инструкцията по експлоатация е първо и най-важно условие за избягване на грешки при монтажа, пуска и експлоатацията на горелките. Описани са характерни случаи и проблеми в експлоатацията на пелетните съоръжения – тяхното проявление, причина и начин на коригиране.

1. ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРАВИЛЕН МОНТАЖ

 А/ Фланецът за закрепване на горелката се монтира с гладката повърхност към външната страна вратата на котела посредством 4 болта. Болтът на скобата за затягане на горелката към фланеца да бъде от долната страна на горивната тръба. Вратата на котела трябва да се отваря свободно на минимум 90°. Препоръчителната дълбочина на вкарване на горелката е такава, че около 10 см. от горивната камера да остане извън фланеца за закрепване. По-голямата дълбочина на вкарване на горелката в горивната камера създава предпоставки за връщане на топлина по пелетния вход и регистриране на грешка ПРЕГРЯВАНЕ БУНКЕР поради повишаване на температурата над 95°С. Освен това, има и вероятност разстоянието от края на горивната камера на горелката до отсрещната стена на горивната камера на котела да е по-малко от необходимото за правилното развитие на пламъчния факел на максимална мощност.

 Б/ Наклонът на захранващия шнек не трябва да надхвърля 45°. Отворът на шнека, от който пелетите падат в полиуретановия шлаух трябва да бъде над отвора, през който пелетите постъпват в горелката. Отклонение до 30° от вертикалата е допустимо. Шлаухът трябва да бъде добре изпънат. Намаляването на ъгъла на наклона на шнека води до увеличение на производителността му и обратно. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ТЪРСИ ПО-МАЛЪК ЪГЪЛ НА НАКЛОНА НА ШНЕКА СПРЯМО ЗЕМЯТА!

 В/ Височината на монтаж на горелката към вратата на котела трябва да бъде такава, че разстоянието под горивната камера на горелката до скарата на котела да е поне 10 см. с цел избягване натрупването на жар под тръбата, което може да доведе до прогаряне в предната част на тръбата. Препоръчително е тръбата на горелката да бъде центрирана спрямо страничните стени на котелната камера, за да се осигури симетрия в развитието на пламъчния факел. Ширината на горивната камера на котела да бъде равна на поне три пъти диаметъра на външната тръба на горивната камера на горелката, а дължината на котелната камера - над два пъти дължината на горивната камера на горелката.

 2. КАКВИ НАСТРОЙКИ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ СПЕЦИАЛИСТЪТ И ВЪРХУ КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВА ПОЛЗВАТЕЛЯТ НА ГОРЕЛКАТА.

 А/ Настройките трябва да са в границите, отразени в протокола за пуск и настройка, който е неделима част от гаранционната карта на горелката. Обърнете внимание на количеството подавано гориво за една секунда, за да определите правилно минималната и максимална мощност на работа. Измерването става като претеглите на чувствителна везна количеството пелети, подавано за една минута и го разделите на 60. Измерването направете след като се убедите , че шнекът е добре уплътнен и количеството пелети, което се подава е постоянно. За целта е необходимо да извършите операция ПЪЛНЕНЕ ШНЕК 4-5 пъти. При наклон на шнека, по малък от 45° броят на операциите може да бъде и по-малък и обратно при ъгъл, по-голям от 45°.

 Б/ Максималната мощност на горелката не трябва превишава мощността на котела. В случай, когато топлинните загуби на отоплявания обект са по-малки от мощността на котела, мощността на горелката, умножена по коефициента на полезно действие на котела, трябва да бъде равна на топлинните загуби (респективно на инсталираната топлинна мощност – брой отоплителни тела и тяхната обща мощност). Броят на стартовете за едно денонощие не трябва да надхвърля 3. Ако има повече от 3 старта, настройките трябва да се коригират посредством намаляване на максималната мощност, увеличаване на зададената работна температура на водата в котела, увеличаване на времето и температурата на изчакване в ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ на сервизното меню.

 3. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЖИМА НА РАБОТА НА ГОРЕЛКАТА

 Ползвателят на горелката има възможност да управлява комфорта на отопление и разхода на гориво по редица начини:

 А/ В помещението е много топло:

- намалете зададената температура от стайния термостат (ако има такъв);

- намалете максималната разрешена мощност за работа на горелката (по-ниска от 8) посредством стрелка наляво;

- намалете зададената максимална температура на водата посредством стрелка надолу в режим ON;

 Б/ В помещението е хладно:

- предприемете обратните действия на тези, описани по-горе посредством стрелка надясно за степента на мощност и нагоре за работната темтература на водата в котела;

 В/ Помещението се затопля бавно:

- повишете температурата на включване на циркулационната помпа над 60°С

- задайте по-висока работна температура на водата и по-висока мощност на горелката (до 8);

Добре е да имате предвид, че разходът на гориво е в пряка зависимост от правилните настройки на мощността и времето за работа на горелката. В контролера на горелката е вграден седмичен програматор, посредством който имате възможност да задавате времето за работа в зависимост от необходимия температурен комфорт за всички седем дни от седмицата.

 4. ГОРЕЛКАТА НЕ ПАЛИ ИЛИ ПАЛИ БАВНО И ТО НЕ ОТ ПЪРВИ ОПИТ

 ПРИЧИНА 1.: - недостатъчна първоначална доза гориво за палене (горивото е малко, вследствие на:

 А/ недобре запълнен подаващ шнек при първоначално пускане – използвайте функция ПЪЛНЕНЕ ШНЕК докато дебитът на пелетите стане над 400 г./мин. Първоначалната доза за нормално палене трябва да е такава, че отворът на нагревателя за горещ въздух (намира се на 5 часа при поглед в горивната камера на горелката) да бъде покрит с пелети (нивото на пелетите в горивната камера да съвпада с горния край на отвора на нагревателя). Проверката се извършва визуално през отвора в предния край на горивната камера при отворена врата на котела веднага след завършване на първоначалното зареждане. Използвайте осветление, за да се убедите в правилното количество на първата доза за палене.

 Б/ след привършване на пелетите в бункера - използвайте функция ПЪЛНЕНЕ ШНЕК докато дебитът на пелетите стане над 400 г./мин., което се прави с цел стабилизиране на подаваното количество гориво. Необходимо е запълването на шнека да е такова, че количеството на подаваното гориво за единица време да се изравни с това, отразено в протокола за пуск и настройка.

 В/ голям наклон на захранващия шнек над 45°- намалете наклона на шнека под 45°, докато количеството подавано гориво стане по-голямо от 400 г./мин.

 Г/ пелети с размери извън стандарта (дължина над 3-пъти диаметъра) или механична якост под нормата (прекалено много прах на дъното на чувала) - бъдете внимателни при закупуване на пелети, а ако вече сте закупили такива, можете да ги смесвате с нови, с подходящо качество в определена пропорция.

 ПРИЧИНА 2.: - прекалено голяма първоначална доза гориво при палене – намалете дозата при палене (нивото на пелетите в горивната камера да съвпада с горния край на отвора на нагревателя).

 ПРИЧИНА 3.: - не се подава горещ въздух от зоната на нагревателя към горивната камера:

 А/ запушване на отвора на нагревателя с горивни отпадъци или пелети – почистете отвора, така че нагорещеният от нагревателя въздух да преминава свободно в пелетите, намиращи се в горивната камера;

 Б/ замърсена задна част на горивната камера – почистете камерата с приспособлението от комплекта на горелката;

 В/ преохладен нагревател вследствие на високи обороти на вентилатора – намалете оборотите на вентилатора във фаза ПАЛЕНЕ (25-30%);

 Г/ изместен нагревател назад от стената на горивната камера (отнася се за стоманените нагреватели) – фиксирайте нагревателя така, че предният му край да бъде на 1-2мм зад задната стена на горивната камера;

 Д/ изгорял нагревател – визуално не се забелязва зачервяване в зоната на нагревателя – подменете нагревателя;

 5. Горелката гасне след определено време и се изписва грешка СПИРАНЕ ГОРЕНЕ

 ПРИЧИНА 1.: Липса на пелети в бункера – напълнете бункера с пелети. При изключена горелка (OFF) задействайте функцията ПЪЛНЕНЕ ШНЕК за минимум един цикъл от 4 мин. Извадете края на полиуретановия шлаух с поцинкования накрайник от горелката и го поставете в отделен съд. След като количеството на подаваните от шнека пелети се стабилизира, прекратете функцията ПЪЛНЕНЕ ШНЕК и свържете шлауха към захранващия вход в горелката.

 ПРИЧИНА 2.: Недостатъчно количество пелети на минимална мощност – в горивната камера не се констатира остатък от неизгорели пелети. Увеличете подаването на гориво на минимална мощност (в сервизно меню, ГОРЕНЕ, МИН. ШНЕК стойността да бъде минимум 1.2 сек за горелки до 40 kW и над 2 сек. за по-големите мощности при период от 20 сек.). Целта е да се постигне стабилен горивен процес при минимална мощност. Индикатор за стабилно горене е параметър КАЛИБРИРАНЕ СВЕТЛИНА в сервизно меню, като минималната стойност на текущото показание не трябва да бъде под 1000 единици (за горелки с фотодатчик СИМЕНС минималното текущо показание да бъде над 300 единици). Показанията на текущите стойности в параметър КАЛИБРИРАНЕ СВЕТЛИНА са сигурен индикатор за правилен и стабилен горивен процес в камерата на горелката. Колебания на текущата стойност над 25% показват нестабилен горивен процес, което може да бъде в резултат на:

- ниска коминна тяга – тесен комин или наличие на хоризонтални участъци в димоотвеждащите тръби, както и липса на термоизолация;

- замърсен котел – непочистени втори и трети ход на топлообменника на котела (обикновено се намират зад разделителна клапа в горната част на котелния топлообменник), както и непочистена ревизия в задния край на котела към димоотвеждащите тръби;

- замърсен комин – непочистени диммотвеждащи тръби и коминно тяло;

- недостатъчно или излишно количество гориво и въздух след смяна на пелетите – необходима е допълнителна настройка, съответстваща на новото гориво;

- прекомерно бързо почистване на горивния отпадък от камерата на горелката след смяна на пелетите – необходимо е да се коригира надолу параметър ШНЕК 2/1 в ГОРЕНЕ на сервизно меню, или параметър ШНЕК в ОБЩИ на сервизно меню посредством увеличение на стойността му. Във втория случай е необходимо да се коригират нагоре стойностите на параметър МИН ШНЕК и МАКС ШНЕК в ГОРЕНЕ, както и количеството на подавания въздух МИН ВЕНТ и МАКС ВЕНТ. В редки случаи се налага и корекция на дължината на хоризонталната част на почистващия шнек в задната му част и отпред (намаляването на дължината й води до по бавно самопочистване, с което се осигурява респективно по-дълго време за пълно изгаряне на пелетите в горивната камера на горелката). Корекцията трябва да се прави от специалист, като се има предвид, че скъсяването в хоризонталната част на почистващата бъркалка води до увеличено количество на отпадък в горивната камера и има вероятност от по-бързо замърсяване и влошаване параметрите на горене.

 ПРИЧИНА 3.: Прекалено голямо количество пелети на максимална мощност – в горивната камера на горелката и пепелника на котела има много непълно изгорели пелети.

 А/ Намалете подаването на гориво на максимална мощност (в сервизно меню, ГОРЕНЕ, МАКС. ШНЕК стойността да бъде до 4 сек. за мощности до 40 kW, 6 сек. за 60 kW и 8 сек. за мощности над 60 kW.

 Б/ Проверете стойността на параметър ШНЕК 2/1 в сервизно меню, ГОРЕНЕ. Нормалната стойност е между 100% и 150%. Увеличаването на тази стойност води до ускорено изхвърляне на горивния материал от камерата на горелката и обратно. Пелетите от широколистен материал и тези от иглолистен, с по-висока механична якост изискват повече време за пълно изгаряне – в такъв случай увеличете в сервизно меню , ОБЩИ НАСТРОЙКИ стойността ШНЕК над 20 сек. (нормално до 30-40 сек.) до постигане на максимално пълно изгаряне без остатък. Същата процедура проведете и при пелети, които формират повишено количество пепел и шлака при горене.

Важно е да се знае, че декларираните от производителя мощности се постигат със стандартно гориво с пепелно съдържание под 0.6% , механична якост над 97.5% и калоричност над 4.77 kWh/kg. При горива с параметри, различни от указаните по-горе е необходимо да се направи корекция в настройките на горелката и респективно в избора на горелка по максимална мощност.

 6. Изписва се грешка ПРЕГРЯВАНЕ БУНКЕР

 Сработил е датчикът за обратен пламък, регистрирал превишение на температурата в пелетния вход на 95°С. Причината е в замърсен котел или комин вследствие на продължително непочистване или е резултат от притваряне на котелната клапа за димните газове, при което се получава дисбаланс между подаваната от горелката енергия и възможността на котела да я усвои вследствие на замърсяване или задържане на енргията в котелната камера след затваряне на котелната клапа. Вероятността за стапяне на полиуретановия шлаух за подаване на пелетите е висока и това е последната защита срещу прехвърлянето на пламък към захранващия шнек и бункера с пелети.

 В заключение, може да се направи сравнение между закупуването на пелетна горелка, както и нейното правилно използване и закупуването на нов автомобил и неговата надеждна експлоатация. И в двата случая е необходимо да се спазват точно инструкциите за експлоатация, да се извършва регулярното им сервизиране в съответствие с предписанията на производителя, за да можем да ги ползваме максимално дълго време без да правим излишни разходи за ремонтни дейности в гаранционния и извънгаранционен период от тяхната експлоатация. Все пак, всичко зависи от нашето отношение към новата придобивка.